wavestation

  1. RetroSound

    KORG WAVESTATION EX (1990)

    Ein Sound demo mit der Korg Wavestation EX von 1990 View: https://www.youtube.com/watch?v=rtB4EnKT81c View: https://www.youtube.com/watch?v=afkP69V_y7o
  2. hairmetal_81

    Korg Wavestation SR

    [A few cool Wavestation SR patches]
Oben